Tüzük

AMASYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi

       Madde 1-   Federasyonun Adı: “Amasya  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu” dur. Kısa Adı “Amasya  ASKF” dir. Merkezi Amasya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

       Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

       Madde 2-   Federasyonun Amacı, Üye Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanılabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim olanaklarını sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye spor kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile Türk Amatör Sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

       Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

       1-  Tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak.

       2-  Spor kulüplerinde sporcu sayılarını artırmak, spor kulüpleri ve Federasyonun danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek.

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

       3-  Özürlüler dahil ilimizin sporcu gençliğini Federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek.

         4-   Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek.

         5-  Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemli olmanın ( Fair Play ) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,

       6-  Herkes için spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım halinde amatör spora katkı sağlayacak her türlü faaliyete ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

       7-  Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,

       8-  Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,

       9-  Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak,

     10-   Federasyona üye kulüplere sportif malzeme, gıda yardımında bulunmak, öğreticiler görevlendirmek.

     11-   İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,  Sağlık Fonu oluşturmak. Bu fonla ilgili bir yönetmelik hazırlamak.

     12-   Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak

     13-   Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslar arası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,

     14-   Gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak ve bu kuruluşlarla karşılıklı ayni ve nakdi yardımlaşma içinde olmak,

     15-   Federasyonun amaçları doğrultusunda, Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.

     16-   Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb. Uluslar arası Kuruluşlar nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusun gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlama, hibe, kredi, fon, vb. gibi kaynaklardan yararlanmak.

     17-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç- gereci ve demirbaş malzemelerini temin etmek,

     19-   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

     20-   Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

     21-   Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

     22-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

     23-   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

     24-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

     25-   Gerekli görülen yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

     26-   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

    Federasyonun Faaliyet AlanI:

Federasyon, sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösterir.

      Zorunlu Durumlar:

Madde 3-

       1-  Sporla ilgili, yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş gençlik ve spor kulüpleri federasyona üye olamazlar.

       2-  Federasyon tüzel kişilik kazandıktan, tüzük değişikliklerini, değişiklikten sonra her seçim sonunda yönetim ve diğer kuruluşlara seçilenlerin adı, soyadı ve adreslerini seçimden itibaren 1 ay içerisinde devletin spor kulüpleriyle ilgili genel müdürlüğüne ve İl Valilik Makamına ( İl Dernekler Müdürlüğü) ayrıca bağlı bulunduğu üst kuruluş olan Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuna bildirmek zorundadır.

       3-  Federasyon kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez, ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.

          İlkeler

Madde 4-

       1-  Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.

       2-  Spor ile ilgili olarak çıkarılacak yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar. 

       3-  Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara ve kurallara uyar.

       4-  Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

       5-  Türk spor camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.

       6-  Tüm spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

       7-  Her yıl “Amatör Spor Günü”  veya “Bayramı” kutlamalarını gerçekleştirmek.

      Etkinlik Konuları

Madde 5-

       1-  Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar. Bunun için yarışma, maç, gece, piyango, sergi, gazete yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

       2-  Sağlık, Sosyal, güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi olduğu üst kuruluşun (Konfederasyonun) tüzük ve yönetmeliklerine uyar.

       3-  Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyunu oluşturur.

       4-  Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.

       5-  Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.

       6-  Her kademede ki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.

       7-  Konusu ile ilgili üst kuruluşlara ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir. Yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.

       8-  Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar. Görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarılır.

       9-  Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık ve araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.

     10-   Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların, Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

Federasyona Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri :

Madde 6-

       1-  Federasyona, her türlü yasal görevlerini yerine getirmiş, yürürlükteki dernekler kanunu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya yetkili kuruluşların yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak spor yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulan ve bu konudaki uygunluğu Genel Müdürlük, Valilik ve ilgili kuruluşlarca onaylanan kulüpler Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olabilirler.

       2-  Spor Kulüpleri Genel Kurullarında alacağı karar ile federasyona üye olabilirler. Genel Kurullar bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredemezler. Genel kurulda alınan kararı bir yazı ile federasyona bildirmek zorundadırlar.

       3-  Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içerisinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.

Delege ve Tabii delege olma şartları:

Madde 7-   

       1- Federasyona üye kulüpler üyeleri arasından Genel Kurullarında seçeceği 3 (üç) delege ile Federasyon Genel Kurullarında temsil edilirler. Üye kulüpler Delege olarak seçilen isimleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile birlikte bir üst yazı ile Federasyona vermek zorundadırlar. Ayrıca delegeler genel kuruldan yetki alındığı taktirde yönetim kurulunca da belirlenir. Bu isimler genel kuruldan en az 15 gün önce federasyona bildirilir. Delegeler yenisi seçilene dek bu haklarını korurlar.

2 - Federasyon yönetim kurulu Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Onur kurulu, ASKF Başkanlığı yapmış olanlar ve 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış olanlar, Genel kurullarında tabii delege olarak katılırlar.

Üyelikten Çıkma:

Madde -Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 9-                                                                                                                                                                             Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

       1-  Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       2- Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak üye kulüp bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurulda federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

       3-  Üye kulüpler, Federasyona olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde veya spor ahlakına uygun olmayan eylem ve davranışlarda olmaları, spor kulüpleri ve idarecilerinin faaliyet gösterdikleri branşlarda seçilme hakkından yoksun bırakacak disiplin cezası almaları,

       4-  Üye kulüplerin; Delegeleri ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Federasyonu rencide edici söz ve davranışlarda bulunmaları, Yürürlükte olan kanun, yönetmeliklere aykırı hareket etmeleri, Tüzüklerinde gösterilen spor branşlarında yeterli faaliyette bulunmamaları hallerinde onur kuruluna sevk edilirler.

       4-  Onur Kuruluna sevk edilenler, sevk edildikleri konu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde savunmalarını yazılı olarak federasyona vermeleri gerekir. Onur Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kabul veya red edilebilir.

       5-  Üye kulübün başka bir federasyona üye olması da üyeliği sona erdirir. Ancak bu kararın alındığı genel kurulda karar öncesi federasyon temsilcisinin de söz hakkı vardır.

       6-  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

v  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

       Üyeliğin Aidatı:

         Madde 10 – Kulüpler ilk üyelik giriş aidatı olarak 100 YTL öderler. Kulüp Aidatları yıllık 100 T.L o yıl içerisinde Amasya A.S.K.F.Hesabına yatırılır.Aidat artışlarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

Federasyonun Organları:

Madde 11-  Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

       1-  Genel kurul,

       2-  Yönetim Kurulu,

       3-  Denetim Kurulu,

       4-  Onur Kurulu,

        Federasyon başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara Genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Federasyonun Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 12-  Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; Federasyona kayıtlı üye kulüplerden oluşur.

Genel Kurul;  Yasalarda ve Tüzükte gösterilen ve yerine getirilmesi zorunlu olan işleri görüşüp karara bağlar.

       1-  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

       2-  Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

       3   Federasyon Olağan Genel Kurul toplantısı 3 (üç) yılda bir Haziran ayında yapılır. Genel Kurul toplantıları merkezde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulunun belirleyeceği başka bir yerde deyapılabilir. Genel Kurul toplantılarına katılan delegelerin  yemek v.s  ücretleri bütçe imkanları doğrultusunda federasyon tarafından karşılanabilir.

       4-  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

5-  Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

v  Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye kulüplerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye kulüplere ve tabii delegelere, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir Yerel Gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konularda dernekler kanunu ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

v  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üye kulüplere ve tabii delegelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

v  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

v  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

v  Genel kurul ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile de olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurullarda, sadece gündemde olan maddeler görüşülebilir.  Ancak genel kurula katılan üyelerin en az 1/10 (onda biri) yazılı isteği üzerine gündeme genel kurulca ilave yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddelerin eklenmesi, federasyonun feshi hallerinde; delegelerin 2/3 (üçte iki) katılımıyla yapılır. Tüzük değişikliği ve yeni ilaveler ile Federasyonun feshi kararları ancak katılan delegelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir. Olağanüstü Genel Kurullarda gündemde değişiklik ve ek yapılamaz

v  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına fotoğraflı kimliklerini göstererek imza koyarak toplantı yerine girerler.

v  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

v  Genel Kurul toplantılarını Genel başkan veya görevlendireceği bir yönetici açar.

v  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki yazman genel kurul üyeleri arasından açık oyla seçilerek divan heyeti oluşturulur.

v  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

v  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

v  Yönetim ve denetim kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

v  Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programlarını düşünür.

v  Genel Kurul Yönetim ve Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar

v  Federasyon Genel kurulun yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Federasyon edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliği ile konfederasyona bildirmekle yükümlüdür

v  Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

v  Yönetim Kurulu Başkanınca, Genel kuruldan sonra, ilgili yasanın tanıdığı süre içinde, Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar ve Yönetim, Denetim ve Onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyeler bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 13-

v  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak da oylanabilir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

v  Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

v  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

v  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

v  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak yönetim ve denetim kurulu sayısının iki katından aşağı olamaz.

v  Genel Kurula Üye Spor Kulüpleri 3’er delege ile tabi delegeler ise şahsi olarak katılırlar. Genel Kurulda her delege oyunu kendisi kullanır. Üye spor kulüpleri delegeleri yenileri seçilene kadar bu delegelik haklarını korurlar.

v  Yönetim, Denetim , Onur Kurulunda görev almak  ve Konfederasyon delegeliğine aday olmak için delege ve tabi delege olmak zorunluluğundadırlar.

v  Federasyon tarafından Genel Kurul için hazırlanan Hazırun veya Delege listeleri geçerli olacaktır. Ancak; kanun ve Yönetmelikler ile spor kulüplerine üye olmaları yasak olanlar hariç, Federasyon Kurullarında görevli iken Spor kulübü üyeliği düşen veya silinen üyelerin doğal delegelikleri devam ettiği sürece Federasyonun kurullarına seçilebilirler.

v  Genel Kurulda aksine bir karar alınmamışsa Yönetim, Denetim Asil ve Yedek Üyeleri ve Onur Kurulu asil üyeleri gizli oy açık tasnif usulü ile seçilir. Diğer kurullar ise açık oyla seçilir. Genel Merkez delegeleri seçimi genel kurulda yapabileceği gibi genel kurulun yetki vermesi halinde yönetim kurulu tarafından da belirlenebilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

v  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 14-  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

       1-Federasyon organlarının seçilmesi,

       2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

       3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

       4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, takas edilmesi, bağışlanması, hibe edilmesi, kiraya verilmesi ve menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü iktisabın yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       6-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

       7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       8-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       11-Federasyonun fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

v  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 15-

v  Federasyon Yönetim Kurulu 7(Yedi) asıl ve 7 (Yedi)  yedek üye olarak Olağan Genel kurulca seçilir.

v  Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 (bir) Başkan  1 (Bir) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter  1 (bir) Mali Sekreter, 1 (bir) Eğitim Sekreteri, 1 (bir) Örgütlenme Sekreteri, 1 (bir) Yönetim Kurulu üyeleri belirler.

v  Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olabilmek için kısıtlı olmamak askerliğini yapmış olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak, affa uğramış olsalar bile; basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak veya Devlet sırrını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak, T.C.K.’nun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak, (Affedilmiş olsalar bile) seçilmeyi engelleyici spor disiplin cezaları ile federasyon disiplin kurulu tarafından cezalandırılmamış olmaları gerekir. 

v  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

v  Yönetim kurulu, yönetim asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda seçilen yedek listedeki istediği bir üyeyi yönetim kurulu asil üyeliğe kabul eder.

Federasyon Genel Başkanının Görev ve Yetkileri:

Federasyon Genel Başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

       1-  Federasyonu Protokolde temsil etmek.

       2-  Yönetim kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek.

       3-  Yönetim Kurulu müzakerelerinin yasalara ve Federasyon tüzüğüne göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

       4-  Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve takip etmek.

       5-  Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Mali sekreter ile birlikte onaylamak.

            Resmi kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler karşısında Federasyonu temsil etmek.

       6-  Federasyon tarafından çıkartılacak dergi ve buna benzer yayınların Federasyon adına sahibidir.Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur. Basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarına devredebilir.

       7-  Federasyonun amaçları doğrultusunda görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yaparak, yapılan bu görevlendirmeler hakkında raporlar almak.

       Temsil ve İmza Yetkisi:

v  Federasyonun hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu başkanıdır.

v Yönetim kurulu Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Mali Sekreter resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda Federasyon kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında yetkilidirler. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir mazerete dayanarak toplantılara katılmadığı veya görevli olarak Denizli dışında bulunduğu hallerde, Başkana ait bütün görevleri hak ve yetkileri Başkan Vekili kullanır.

v  Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

       1-  Federasyonun İdari Yönetiminden ve yazışmalardan sorumludur.

       2-  Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların takibini yapmak ve alınan kararların sonuçları hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

       3-  Yönetim Kurulu gündemini başkanın bilgisi dahilinde hazırlamak.

       4-  Federasyonumuza üye olan kulüplerin istek ve taleplerini Yönetim kuruluna ileterek sonuçlandırılmasını sağlamak.

       5-  Yönetim Kurulu kararlarını karar defterine kayıt etmek.

       6-  Federasyona gelen ve federasyondan giden evrakları takip etmek, giriş ve çıkış defterlerine kayıt etmek.

       7-  Üye kayıt defterinin tanzimini yaparak, üyelik bilgilerini kayıt etmek.

       8-  Genel Kurul evraklarını hazırlamak.

       9-  Federasyonun güvenliği ve çalışan personelden sorumlu olmak.

     10-   Federasyonun Amaçları, İlkeleri ve Etkinlik konuları doğrultusunda Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapmak.

      Başkan yardımcısı:

       Başkanın olmadığı zamanlarda başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı Federasyona başkanlık yapar. Ayrıca, başkana görev ve yetkileri konusunda yardım eder. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar.

       Mali Sekreter:

       1-  Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda mali işlerden sorumludur.

       2-  Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Başkanla birlikte onaylamak.

       3-  Mali Konularla ilgili kayıtları tutmak.

       4-  Federasyon Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde Kesin Hesap ile Tahmini bütçeyi hazırlamak.

       5-  Bağış ve Yardımları toplamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişilerle birlikte Yetki Belgesi çıkartmak.

      Eğitim Sekreteri .

       Eğitim Konularından sorumludur. Yönetim kurulunun kararları doğrultusunda görev yaparlar.

      Örgütlenme Sekreteri:

       Örgütlenme konularından sorumludur. Yönetim kurulunun kararları doğrultusunda görev yaparlar.

       Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

       1-  Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

       2-  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

       3-  Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

       4-  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

       5-  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

       6-  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

       7-  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

       8-  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

       9-  Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

     10-   Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

     11-   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

               Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 16-  Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Olağan Genel kurulca seçilir.

v  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda sıralamaya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

                  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

v  Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerini her zaman inceleyebilir.

      Onur Kurulu:

Madde 17-Onur Kurulu Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 5 (Beş) asil üyeden oluşur.

v  Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek ve gerekli gördüğü zamanlarda toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Federasyonun tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kuruluna her türlü görevi verebilir.

       Federasyonun Gelir Kaynakları ve Giderleri:

       Madde 18-  Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

       1-  Üye Aidatı: Üye Kulüplerden alınacak yıllık üye ödentisi ve katılma payları 100 YTL’dir. Aidat olarak ödenecek miktarları belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

       2-  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

       3-  Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-  Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-  Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-  Devlet ve Konfederasyon yardımları

8-  Banka faiz ve gelirleri

9-  Kira gelirleri

10-   Diğer gelirler.

v  Gelirlerin hangi bankaya ve hangi koşullarda yatırılacağını, Bankadan nasıl çekileceği, kasada ve görev verilen kişide ne miktarda, ne kadar süre için avans bulunacağını Yönetim Kurulu veya bu Kurulun yetkisi dahilinde Yürütme Kurulu karara bağlar.

v  Yönetim kurulunca veya bu kurulun verdiği yetkiler doğrultusunda Yürütme Kurulunca karar verilmiş her türlü giderler, ödemeler, yapılan ayni ve nakdi yardımların yasal belgelere bağlanması, Yönetim Kurulu veya Yürütme kurulu kararları ile görevlendirilen ve Federasyonun amaçları, ilkeleri ve politikası doğrultusunda görev yapanların yaptığı giderleri Federasyon tarafından karşılanır, gider olarak kayıt edilir. Bu belgelerin Genel Başkan ile Mali Sekreterce imzalanması zorunludur.

v  Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılanlara bütçe durumu uygun olduğu takdirde yolluk ve huzur hakkı verilebilir. Yollukların ve huzur haklarının miktarı, ödeme şekilleri ile görevlendirmelerde kullanılacak ulaşım araçları Yönetim Kurulunca belirlenir.

v  Görevli olarak başka il ve ilçelere gidecek yönetici veya kişilerin yollukları ve yararlanacakları ulaşım araçları Yönetim Kurulunca günün koşulları da göz önüne alınarak belirlenir.

         Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 19-  Defter tutma esasları;

İşletme hesabı esasına tabi olması halinde

1-    İşletme Defteri

2-    Evrak Kayıt Defteri

3-    Demirbaş Defteri

4-    Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5-    Karar Defteri

6-    Üye kayıt Defteri tutulur.

Bilanço Hesabi Esasına Tabi olması halinde

Ancak, yıllık brüt gelirin mali tebliğlerle her yıl açıklanan limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

1-    Yevmiye Defteri

2-    Büyük Defter

3-    Envanter Defteri

Bu Defterleri Ek Olarak      

1-  Demirbaş Kayıt Defteri

2-  Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

3-  Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutmakla yükümlüdür ve bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

v  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

v  Yukarıda belirtilen madde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

v  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur

      Kayıt Usulü:

v  Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

    Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)  Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

   Defterlerin Tasdiki.

v  Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

     Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

v  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 20-  Gelir ve gider belgeleri;

v  Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

v  Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda dabulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

v  Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

    Alındı Belgeleri:

v  Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

v  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

      Yetki Belgesi:

v  Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

v  Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

v  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

v  Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 21-    Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü           *

Madde 22-  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

v  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

v  Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

v  Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

v  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

v  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

v  Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

v  Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

v  Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

v  Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

    Federasyonun İç Denetimi:

 Madde 23-Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

v  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

 Madde 24-Federasyon  amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

       Madde 25-  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) si’dir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

       Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 26-  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

v  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesidurumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

v  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) si’dir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

v  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Amasya  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu” ibaresi kullanılır.

v  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse yönetim kurulu yetkilidir.

v  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

v  Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

v  Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Öteki Kurallar

Madde 27-  Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için Basın, Danışma, Araştırma, Hukuk, Başkanlar Kurulu ile Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ve benzeri kurullar oluşturabilir. Bu kurullardan Başkanlar Kurulu ve Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır.

Başkanlar Kurulu

v  Federasyon Başkanlar Kurulu, Federasyona üye spor kulüplerinin başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. Kurulun Başkanı Federasyon Genel Başkanı, Kurulun Sekreteri de Federasyon Genel sekreteri ve yardımcısıdır.

v  Kurul, Federasyon Yönetim Kurulunca, yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Toplantının yeri ve tarihi Yönetim kuruluca belirlenir.  Kurul, spor kulüplerinin sorun, öneri ve dileklerini görüşerek bir rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna gönderir. Katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyon tarafından karşılanır.

Gençlik ve Spor Danışma Kurulu

v  Yönetim Kurulu, Federasyonun ve ilimizde uygulanmakta olan Gençlik ve Spor politikasının tartışılması, Federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerinin alınması amacıyla Gençlik ve Spor Danışma Kurulu oluşturulur. Kurulun toplantı yeri ve tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir.

v  Kurul; gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile Federasyon Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur. Bu kurul toplantısına katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyonca karşılanır.

    Yönetmelikler:

Madde 28-  Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda yönetmelikler hazırlayabilir. Bu Yönetmelikler üye olduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olamaz. Konfederasyonun onayı zorunludur.

Hüküm Eksikliği

       Madde 29-  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) maddeden ibarettir.

 

 

TÜZÜK  YÖNETİM  KURULUNCA  TASDİK  OLUNUR.

 

 

 

Şerafettin AYKAÇ                     Telat ÇALIŞIR                 Bünyamin ARSLAN            Yılmaz KARACA

       Başkan                               Genel Sekreter                Başkan Yardımcısı              Mali Sekreter

 

 

 

                  Naci ÖZTÜRK                            Mustafa BEKAR                            Sebahattin ÇIRPAN

           Örgütlenme Sekreteri                   Eğitim Sekreteri                           Yönetim Kurulu Üye